Streszczenia

Uwaga! Wydłużamy termin nadsyłania streszczeń do dnia 12 lipca 2021 roku.

ZASADY NADSYŁANIA STRESZCZEŃ REFERATÓW

Prosimy o zastosowanie drukowanych liter w językach polskim i angielskim.

  • TYTUŁ
  • IMIONA I NAZWISKA PRELEGENTÓW
  • PEŁNA NAZWA LUB NAZWY PODSTAWOWYCH MIEJSC PRACY PRELEGENTÓW

Prosimy o podawanie imion oraz nazw instytucji w pełnym brzmieniu, bez skrótów.

Treść streszczenia referatu należy przesłać w układzie:

  • Wstęp
  • Materiał i metoda
  • Wyniki
  • Wnioski

Należy zaznaczyć temat sesji naukowej oraz sposób prezentacji (ustna lub plakatowa). Prace plakatowe będą prezentowane w formie elektronicznej.

Pełen tekst streszczenia referatu nie może przekraczać jednej strony formatu A4 (czcionka Times New Roman 11 pkt.). Prosimy nie zamieszczać w streszczeniach żadnych tabel, rycin ani zdjęć.

Streszczenia należy przesyłać przez stronę www.ptusg2021.pl, korzystając z formularza streszczeń w zakładce http://www.ptusg2021.pl/streszczenie.html w nieprzekraczalnym terminie do 12 lipca 2021 roku

Autorzy otrzymają informacje o zakwalifikowaniu nadesłanych prac nie później niż 10 sierpnia 2021 roku.

UWAGA! Osoba wysyłająca streszczenie zostanie automatycznie wprowadzona jako osoba do korespondencji. 

Sesja plakatowa będzie prezentowana w formie elektronicznej. Autorzy prac plakatowych otrzymają informacje na temat sposobu przygotowania prezentacji plakatowej w plikach .png.